Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

  • Kompetencje przyszłości

Klauzula informacyjna - klienci

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PILCH INNOWACJE SP.Z O.O. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Fabryczna 36.

2. PILCH INNOWACJE SP.Z O.O. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia;
b) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech
produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną);
c) dostarczenia zamówionych towarów;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
e) rozpatrzenie reklamacji
f) prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO;

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) firmy świadczące usługi: księgowe, informatyczne np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarządzanie biurem,
b) firmy windykacyjne,
c) instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi sprzedaży.

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonania umowy, a także po jej wykonaniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz przez okres wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
OŚWIADCZENIE:

Przyjmuję do wiadomości powyższą klauzulę informacyjną i oświadczam jednocześnie, że zapisy w niej zawarte są dla mnie zrozumiałe.

Klauzula informacyjna – newsletter

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PILCH INNOWACJE SP.Z O.O. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Fabryczna 36.

2. PILCH INNOWACJE SP.Z O.O. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) firmy świadczące usługi informatyczne np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarządzanie biurem,

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora; 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. Pana/Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pana/Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.