Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

 • Kompetencje przyszłości

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady zawierania pomiędzy Pilch Innowacje Sp.z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Fabryczna 36 (zwaną dalej „Sprzedającym”), a Konsumentami („Konsument”) umów sprzedaży rzeczy ruchomych, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Konsumentów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.zabawkipilch.pl .

 2. Właścicielem sklepu internetowego www.zabawkipilch.pl („Sklep Internetowy”) oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest Pilch Innowacje Sp.z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Fabryczna 36, KRS 0000692353, NIP: 548-268-49-49, REGON 367869765. Adres poczty elektronicznej [email protected] ,telefon +48 33 855 20 93.

 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Formularzu Rejestracji należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Konsument podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego.

 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Formularzu Zamówienia należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Konsument nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego.

 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o trwałym nośniku należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD/DVD/Blu-ray, karta pamięci, dysk twardy, poczta elektroniczna (e-mail), SMS;

 7. Informacje o produktach oferowanych przez Sprzedającego zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego, nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 8. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1209 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Konsumentów Sklepu Internetowego. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

 9. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 10. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Konsumenta.

 1. Chcąc korzystać ze Sklepu Internetowego, Konsument powinien posiadać komputer PC, szerokopasmowe łącze internetowe, przeglądarkę internetową (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługującą CSS i JavaScript, włączoną obsługę plików cookies, włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up), system operacyjny Microsoft Windows 7 lub 8 lub Vista, aktywne konto e-mail.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.

 2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Konsumenta produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Konsument jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Konsument otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Konsumenta zapłata za zamówiony produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Konsumenta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 4. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli.

 6. W przypadku dokonania przez Konsumenta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Konsumenta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje.

 7. Wysłanie zamówienia przez Konsumenta stanowi ofertę Konsumenta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 8. Do złożenia zamówienia na stronie Sklepu Internetowego używa się przycisku oznaczonego słowami zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Korzystając z tego przycisku, Konsument w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 9. Sprzedający przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w terminie do 5 dni po jej zawarciu, najpóźniej jednak w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

 10. Po wysłaniu zamówienia Konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

 11. Konsument ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: [email protected] .

 12. Zdjęcia produktów umieszczane na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Konsumenta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

§ 3. Warunki dostawy

 1. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności termin zapłaty wynosi do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury pro-forma. Produkt wówczas jest rezerwowany pod zamówienie Konsumenta. Brak zapłaty w wymienionym terminie powoduje zwolnienie produktu do dalszej sprzedaży. Dostawa następuje do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.

 2. Dostawa zamówionych i dostępnych Towarów następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

 3. Za przesyłki do wartości 200 zł brutto, Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę za transport w wysokości 20 zł brutto przelew, 24 zł brutto pobranie. Koszt transportu produktu ponosi Konsument i jest on doliczany do ceny za wybrany produkt.

 4. Zamówienia o wartości powyżej 200 zł brutto, dostarczane są na koszt Sprzedającego.

 5. Dostawy realizowane przez Sprzedającego za pośrednictwem wybranych przewoźników, kurierów.

 6. W przypadku chwilowej niedostępności części zamówionych przez Konsumenta produktów, Sprzedający niezwłocznie dośle produkt na swój koszt.

 7. Nie istnieją inne ograniczenia dotyczące dostarczenia towaru Konsumentowi.

 8. Faktura dołączona jest zawsze do przesyłki w specjalnie oznaczonej kopercie.

 9. Konsument wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 10. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika Sprzedający prosi o bardzo wyraźne zaznaczenie

tego faktu na formularzu zamówienia.

 1. Konsument, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.

 2. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za wydany mu produkt lub za wykonane usługi, których nie zamówił.

§ 4. Sposoby zapłaty

 1. Standardową formą płatności jest płatność przy odbiorze lub w formie przelewu bankowego. Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A. Numer rachunku: 22 1600 1462 1886 9052 0000 0001.

 2. Forma płatności zależy od wielkości i regularności zakupów Konsumenta w Sklepie internetowym. Termin i forma płatności określone są na fakturze.

 3. W celu uzgodnienia indywidualnych warunków płatności prosimy kontaktować się z Działem Sprzedaży Sprzedającego.

 4. Sprzedający nie żąda od Konsumenta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 5. Aktualne i dostępne formy płatności to:

 1. gotówka (pobranie) – zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze produktu,

 2. przedpłata na konto Sprzedającego wskazane powyżej,

 3. przelew bankowy/przelew elektroniczny na konto Sprzedającego wskazane powyżej,

 4. płatności online

 5. BLIK

 6. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MAsterCard, MasterCard Electonic, Maestro

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 2. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji

transakcji.

§ 5. Ceny

 1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnej obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.

 2. Wszystkie ceny podane w katalogu i zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT) i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 3. Dodatkowe płatności związane z zakupem produktów obejmują koszty dostawy (transportu), o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 2. Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – e-mailem wysłanym na adres email [email protected] – lub w formie pisemnej. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Pilch Innowacje Sp. z o.o. Ustroń 43-450, ul. Fabryczna 36.

 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy drogą elektroniczną Sprzedający niezwłocznie dokona potwierdzenia – na trwałym nośniku – jego otrzymania.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy (odesłania produktu) do Sprzedającego, ponosi Konsument.

 6. Zwracany w tym trybie produkt musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

 7. Konsument ma obowiązek zwrotu produktu do Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy i odsyła produkt do Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu Konsumentowi wszystkich płatności w tym kosztów dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Z tytułu rękojmi Konsument może żądać 1/ naprawienia produktu, 2/ wymiany produktu na wolny

od wad, 3/ obniżenia ceny lub 4/ odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.

 1. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 2. Sprzedający ma prawo do czternastodniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania produktu wraz z reklamacją, a o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Konsumenta, umożliwiając mu zapoznanie się z treścią odpowiedzi na reklamację.

 3. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający dokona naprawy lub wymiany produktu na wolny od wad w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 4. Omyłkowo zamówiony produkt lub produkt, który się Konsumentowi nie podoba, Sprzedający przyjmie ewentualnie z powrotem na podstawie odrębnej umowy z Konsumentem w ciągu 10 dni, pod warunkiem jednakże, że produkt jest nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Koszt wysyłki zwracanego produktu pokrywa Konsument. Z możliwości zwrotu wyłączone są książki oraz programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Konsumenta. Wyłączone są również towary wyprodukowane na specjalne zamówienie Konsumenta (np. meble, kształtki rehabilitacyjne, place zabaw).

 5. Reklamacje dotyczące wyłącznie ilości dostarczonego produktu powinny zostać zgłaszane przez Konsumenta w terminie 7 dni od daty wydania produktu.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Pilch Innowacje Sp.z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Fabryczna 36, KRS 0000692353, NIP: 548-268-49-49, REGON 367869765. Adres poczty elektronicznej [email protected] telefon +48 33 855 20 93.

 2. Dane osobowe Konsumenta zbierane są przez Administratora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i formularza zamówienia, dostępnych na stronie www.zabawkipilch.pl w celu realizacji zawartej z Konsumentem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1), („RODO”) oraz w celach:

 1. realizacji usługi „Newsletter”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 2. marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 3. przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Podanie przez Konsumenta danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Sprzedawca przetwarzać będzie dane osobowe Konsumenta jedynie w zakresie i celu wynikającym z zawartej umowy. Podanie danych osobowych przez Konsumenta w celach marketingowych, realizacji usługi „Newsletter” oraz przesyłania informacji handlowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji niniejszych celów.

 2. Odbiorcami danych osobowych Konsumenta będą:

 1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Sprzedawcy w celu obsługi witryny www.zabawkipilch.pl ;

 2. podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy;

 3. podmioty świadczące usługi dostawy;

 4. dostawcy płatności on-line;

 5. podmioty współpracujące w zakresie realizacji usługi Newsletter, sms; na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww/ podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

 6. podmioty, którym sprzedawca ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Dane osobowe Konsumenta przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu na mocy obowiązujących przepisów prawa; w przypadku wyrażenia zgody – do momentu odwołania zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

 2. Konsumentowi w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych.

 3. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Konsument może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 z późn. zm.).

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Konsument dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacji. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu.

 1. Zmiana Regulaminu zostanie również przesłana Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail. Konsument zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj.: Dz. U. z 2018 r.,poz. 1360 z późn. zm.).

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci skierowania sprawy na drogę mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały bądź przed sąd polubowny, w szczególności stały polubowny sąd konsumencki działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych).

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

 1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);

 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1219

z późn. zm.);

 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);

 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119.1) („RODO”);

 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U.UE.L.2013.165.1) („ODR”).

Załączniki: